banner 04.jpg

ประมวลภาพ CHIANG MAI RUN FOR KIDS
ครั้งที่ 1ณ  สวนสาธารณะห้วยตึงเฒ่า

ภาพกิจกรรม

Chiang Mia Run  For  Kids  ครั้งที่  1
ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
วันเสาร์ ที่ 18  มกราคม 2563   ณ  สวนสาธารณห้วยตึงเฒ่า   เชียงใหม่

Learn More