สถาบันส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย

สถาบันส่งเสริม.jpg

ข้อบังคับ

สถาบันส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย

หมวดที่ ๑  ความรู้ทั่วไป

ข้อ ๑    สถาบันนี้มีชื่อว่า  สถาบันส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย  Thailand  Youth Potential  Development  Institute

ข้อ ๒    เครื่องหมายของสถาบัน เป็นรูปเลข ๘ แนวนอน มีอักษรภาษาอังกฤษ  Thailand  Youth Potential  Development  Institute อยู่ด้านล่างสัญลักษณ์


   

ข้อ ๓    สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ๒๖ / ๑๙  หมู่บ้านธนกร ๑  ถนนเทิดพระเกียรติ  ตำบลวัดชลอ   อำเภอบางกรวย

จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๓๐  โทรศัพท์ / โทรสาร  ๐๒ - ๔๔๗๒๑๘๑

ข้อ ๔   วัตถุประสงค์ของสถาบัน

  1. เพื่อค้นหา  และพัฒนา  ความสามารถเด็กและเยาวชน ในด้าน วิชาการ คุณธรรมและจริยธรรมกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ นันทนาการการแสดง และพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพสูงสุด

  2. เพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีความสมัครสมานสามัคคีของชนในชาติโดยใช้กิจกรรมด้าน ดนตรี กีฬา ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสื่อ ให้ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  3. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่มรดกของชาติในด้าน ดนตรี กีฬา ศิลปะ นันทนาการ    ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชาติสู่สากล

  4. เพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรติ บุคคลให้เป็นแบบอย่างของสังคม ในด้าน วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม

  5. เพื่อจัดกิจกรรมการประกวด การแข่งขัน ที่ส่งเสริมให้เด็ก-เยาวชน ได้พัฒนาขีดความสามารถในด้านต่างๆให้มีมาตรฐานสูงขึ้นในระดับชาติและระบบสากล

  6. เพื่อค้นหา พัฒนา ศักยภาพเด็กพิเศษ เด็กออติสติค และเด็กที่บกพร่องทางด้านร่างกายต่างๆโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ

ข้อ ๕    คณะกรรมการบริหารสถาบัน

                   ผู้อำนวยการสถาบัน                เลขานุการ

                   ฝ่ายประชาสัมพันธ์                  ฝ่ายเหรัญญิก

                   ฝ่ายกิจกรรมส่งส่งเสริม              ฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์

                   ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ           ฝ่ายกฎหมายและสิทธิประโยชน์

                  

                                 ( ลงชื่อ )        ผู้จัดทำข้อบังคับ

                                          ( นายเด่น     กาญบุตร )